0
Twój koszyk
brak produktów
tel./fax + 48 32 271 47 92

Regulamin

Masz pytanie?

Zadzwoń
tel.: +48 32 271 47 92
Napisz
info@ekolhouse.pl
Odwiedź nas
EKOLENERGIA SP. Z O.O.
ul. Sienkiewicza 46
41-800 Zabrze
Pracujemy

od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 - 16:00

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego EKOLHOUSE

Sklep Internetowy EKOLHOUSE jest prowadzony przez:
EKOLENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul. Sienkiewicz 46, Tel./Fax: (32) 271 47 92, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000470134, NIP: 536-191-43-85, REGON: 146806900, posługującą się adresem www.ekolhouse.pl oraz adresem mail: info@ekolhouse.pl.

UWAGA: Niniejszy regulamin określa zasady nabywania produktów dostępnych u Sprzedawcy EKOLENERGIA Sp. z o.o. poprzez sklep internetowy EKOLHOUSE. Jednakże ze względu na specyfikę oferowanych przez EKOLENERGIA Sp. z o.o. produktów, których typ, rodzaj, moc itp. powinny być dokładnie dobrane dla każdego indywidualnego Klienta z uwzględnieniem przeznaczenia danego produktu, Sprzedawca zaleca wykorzystanie sklepu internetowego jedynie jako wstępnego źródła zapoznania się z produktami oferowanymi przez EKOLENERGIA Sp. z o.o. oraz jako nawiązania kontaktu i zgłoszenia swego zainteresowania produktami EKOLENERGIA Sp. z o.o. W takiej sytuacji po zarejestrowaniu się przez Państwa w sklepie internetowym EKOLHOUSE, skontaktuje się z Państwem kwalifikowany pracownik EKOLENERGIA Sp. z o.o., bądź jej Partner, który w wyniku kontaktu z Państwem i po dokonaniu stosownych oględzin, obliczeń oraz pomiarów przygotuje najkorzystniejszą dla Państwa ofertę na produkty z branży fotowoltanicznej, które będą dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. W takim przypadku umowa nie będzie zawierana na odległość drogą elektroniczną, w związku z czym nie będą się do zawierania takiej umowy odnosiły przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku oraz niniejszy regulamin.
EKOLENERGIA Sp. z o.o. oświadcza, że w przypadku skorzystania przez Klienta z możliwości zakupu towaru w drodze wyłącznie internetowej, Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór towaru. EKOLENERGIA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie przez Klienta zakupu towaru w drodze sprzedaży internetowej, jeżeli towar ten nie będzie odpowiadał pod względem typu, rodzaju, mocy itp.


OBJAŚNIENIA:

Sklep Internetowy – platforma funkcjonująca w ramach Serwisu, umożliwiająca Klientowi (Usługobiorcy) dokonanie rejestracji i utworzenie indywidualnego konta Klienta (Usługobiorcy), jak również umożliwiająca składanie zamówień na produkty.

Klient (Usługobiorca) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osobą prawna bądź inna jednostka organizacyjną posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Spółka (Usługodawca) - osoba prawna w postaci EKOLENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, która prowadząc działalność zarobkową świadczy usługi drogą elektroniczną, na podstawie niniejszego regulaminu.

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta (Usługobiorcy), przesyłanej i utrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne.

Konto Klienta - oznacza konto w Serwisie utworzone na dane (imię, nazwisko/nazwa osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej i adres e-mail) Klienta (Usługobiorcy).

Login – identyfikator Klienta w Serwisie – szereg znaków (cyfr lub liter) przypisanych Klientowi.

Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta (Usługobiorcę), który Klient (Usługobiorca) nadaje w systemie Serwisu dla celów potwierdzenia swojej tożsamości. Hasło ma charakter poufny i Klient (Usługobiorca) powinien zachować je w tajemnicy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie hasła przez Klienta (Usługobiorcę) osobom trzecim.

Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient (Usługobiorca) precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
 
Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Klientowi (Usługobiorcy) zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.

Magazyn – miejsce kompletowania zamówienia złożonego przez Klienta (Usługobiorcę).

Newsletter – informacja handlowa na temat promocji, nowości, programów lojalnościowych.§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego EKOLHOUSE, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym EKOLHOUSE, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, dokonywania przez Klienta opłaty za zamówione produkty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego EKOLHOUSE, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego EKOLHOUSE oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Spółka zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi.

4. W związku z treścią art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Spółka podaje do wiadomości Klienta informację o szczególnych potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, które mogą wystąpić mimo stosowania przez Spółkę wszelkich najnowszych i dostępnych na rynku zabezpieczeń teleinformatycznych mających na celu zabezpieczenie infrastruktury Spółki przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich:
- możliwość otrzymania spamu drogą elektroniczną, czyli niezamówionej informacji reklamowej;
- możliwość działania szkodliwego oprogramowania w postaci tzw. robaków;
- możliwość łamania przez osoby trzecie zabezpieczeń, w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych;
- możliwość łowienia haseł, tzw. phising.

5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego EKOLHOUSE zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego EKOLHOUSE, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego EKOLHOUSE lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego EKOLHOUSE do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego EKOLHOUSE jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. Naruszenie w/w postanowień może rodzić po stronie Klienta lub innej osoby trzeciej względem Spółki odpowiedzialność za szkodę.

7. Spółka nie ponosi w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie jakiejkolwiek odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego EKOLHOUSE spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego EKOLHOUSE z infrastrukturą techniczną Klienta.

8. Spółka, która świadczy usługi drogą elektroniczną obejmujące transmisję w sieci telekomunikacyjnej danych przekazywanych przez odbiorcę usługi lub zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne, nie ponosi odpowiedzialności za treść tych danych, jeżeli nie jest inicjatorem przekazu danych, nie wybiera odbiorcy przekazu danych, nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie. Wyłączenie tej odpowiedzialności obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.

9. Do ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem rozdziału 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego EKOLHOUSE nie wymaga rejestracji. Warunkiem dostępności cen produktów oraz samodzielnego składania zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego EKOLHOUSE, jak również wyrażenie woli oraz zgody na kontakt wykwalifikowanego pracownika Spółki celem sporządzenia indywidualnej oferty, jest dokonanie rejestracji zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.

11. Świadczeni usług drogą elektroniczną w oparciu o niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu, z związku z siedzibą Spółki znajdującą się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.§2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym EKOLHOUSE (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail (który staje się jednocześnie loginem), hasło, numer telefonu, imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania Klienta, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego EKOLHOUSE oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. Podczas rejestracji Klient może wyrazić również zgodę na otrzymywanie Newslettera, o którym mowa w § 6 regulaminu.

2. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym EKOLHOUSE na adres poczty elektronicznej Klienta podany podczas rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie utworzenia konta Klienta, zawierające login i hasło do konta Klienta.

3. Rejestracja w Sklepie Internetowym EKOLHOUSE, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego EKOLHOUSE, są nieodpłatne.

4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym EKOLHOUSE każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

5. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego EKOLHOUSE należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres kontakt@ekolhouse.pl z adresu e-mail podanego przy rejestracji konta Klienta z prośbą o usunięcie konta.§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego EKOLHOUSE

1. Logowanie do Sklepu Internetowego EKOLHOUSE odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail (loginu) oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Ustawienia konta”). Spółka zaleca zmianę hasła po pierwszym zalogowaniu.

2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym EKOLHOUSE tworzony jest profil Klienta. Dane podane przy rejestracji konta nie są widoczne dla innych Klientów, posiadających konta w Sklepie Internetowym EKOLHOUSE.

3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji Sklepu Internetowego EKOLHOUSE, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego EKOLHOUSE.

4. Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego EKOLHOUSE za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, naruszające materialne oraz niematerialne prawa Spółki oraz innych osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym EKOLHOUSE. Spółka zastrzega sobie w przypadku zablokowanie konta Klienta prawo odstąpienia od zawartej z Klientem umowy sprzedaży, prawo odstąpienia od realizacji przyjętego do realizacji zamówienia, ewentualnie prawo odstąpienia od rozmów, negocjacji z Klientem, niezależnie od ich zaawansowania. JEŻELI UZNA DZIAŁANIA KLIENTA WOBEC SPÓLKI ZA NIEZGODNE Z ZASADAMI.

5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym EKOLHOUSE. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym EKOLHOUSE jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie hasła przez Klienta osobom trzecim.§4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego EKOLHOUSE nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 
2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego EKOLHOUSE:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.§5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego EKOLHOUSE przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) zalogować się do Sklepu Internetowego EKOLHOUSE;
b) wybrać produkt/produkty będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
c) wybrać formę dostawy (sposób dostarczenia produktu);
d) wybrać formę płatności;
d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu;
f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
g) kliknąć przycisk „Wyślij zamówienie”.

3. Jeżeli Klient zainteresowany jest kontaktem ze strony Spółki celem przygotowania indywidualnej oferty dla Klienta, wystarczające jest założenie konta Klienta. Po tej czynności wykwalifikowany pracownik Spółki bądź jej Partner skontaktuje się z Państwem drogą mailową bądź telefoniczną, a do zawarcia ewentualnej umowy sprzedaży dojdzie w wyniku sporządzenia przez Spółkę indywidualnej oferty dostosowanej do Państwa potrzeb, z pominięciem warunków realizacji zamówienia oraz warunków sprzedaży określonych w niniejszym regulaminie. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH WIĄŻE SIĘ ZE ZGODĄ NA AKCEPTACJĘ

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta.

6. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy. Przesłany przez Spółkę dokument w postaci potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klient winien wydrukować, podpisać i odesłać skanem na kontakt@ekolhouse.pl. Przesłanie przez Klienta podpisanego skanu potwierdzenia zamówienia jest równoznaczne z zawarciem między stronami umowy sprzedaży. WYŁĄCZENIE REKOJMI DLA PRZEDSIĘBORCÓW

7. Spółka zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.

8. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.

9. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
§6 Newsletter

11. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii oraz technologii proekologicznych, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Spółkę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

12. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera. Należy w tym celu wysłać wiadomość elektroniczną na adres kontakt@ekolhouse z informacją o rezygnacji z prenumeraty Newslettera.§ 6. Gwarancja i reklamacje

1. Na każdy zakupiony przez Klienta od Spółki towar, Klient otrzyma od Spółki dokument gwarancyjny wystawiony przez producenta konkretnego towaru.

2. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. W przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

3. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.

4. Za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową uważa się również nieprawidłowość w jego zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność. Spółka oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie przez Klienta towaru niezgodnego pod względem typu, rodzaju, mocy w stosunku do zapotrzebowania Klienta. Spółka oświadcza, że dostępny u niej towar musi być montowany przez osoby w tym zakresie uprawnione i wykwalifikowane, w związku z czym Spółka nie odpowiada za montaż towaru przez osoby do tego nieuprawnione oraz niewykwalifikowane. SPRZEDAJE INSTATALTOR

5. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

6. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

7. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

8. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

9. Kupujący traci uprawnienia przewidziane w art. 8, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
10. W pozostałym zakresie nie uregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.§7. Postanowienia końcowe

1. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego EKOLHOUSE były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego EKOLHOUSE w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego EKOLHOUSE.

2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta, a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.), za co Spółka nie ponosi odpowiedzialności. ZDJĘCIA SĄ POGLĄDOWE, ALE REALNY PRODUKT MOŻE SIĘ TÓŻNIC WIZULANIE, ALE PARAMETRY TECHNICZNE OK

4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego EKOLHOUSE używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

6. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym EKOLHOUSE. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na bezpośredni kontakt telefoniczny przez pracowników spółki w celu doprecyzowania jego preferencji i uszczegółowienia wymagań odnośnie produktów dostępnych w sklepie EKOLHOUSE oraz ewentualnego przekazania swoich danych partnerom spółki w celu ewentualnej wizyty bezpośredniej mającej na celu doprecyzowanie oferty wobec klienta.

8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy EKOLHOUSE korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego EKOLHOUSE. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

10. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego EKOLHOUSE zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.