tel./fax + 48 32 271 47 92

Dotacje ogólnokrajowe

Dotacja na kolektory słoneczne 45%

Głównym celem programu "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty za częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych" jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w wyniku zwiększenia produkcji energii cieplnej pochodzących ze źródeł odnawialnych.
Program obejmuje dopłaty za częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Dotacje udzielane są na zasadach określonych w Programie Priorytetowym. Określa on: budżet programu, wysokość dotacji, terminy składania wniosków, szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć, a także koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, jakie mogą być objęte kredytem.

Prosument

Program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” stanowić będzie kontynuację i rozszerzenie kończącego się w 2014 roku programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”. Jego głównym celem jest promocja nowych technologii z zakresu OZE, a także postaw prosumenckich (wzrost świadomości inwestorskiej i ekologicznej). Rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze to kolejne cele towarzyszące programowi.

Dopłaty do domów energooszczędnych

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków państwa członkowskie zobowiązane są do doprowadzenia, by od początku 2021 r. wszystkie nowo powstałe budynki budynków, były obiektami o bardzo niskim (niemal zerowym) zużyciu energii. Głównym celem programu jest przede wszystkim przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych oraz wykonawców do wymagań Dyrektywy. Program stanowi pierwszy ogólnopolski instrument wparcia przeznaczony dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii.

KAWKA - likwidacja niskiej emisji

Założeniem programu KWAKA jest likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Nadrzędnym celem projektu jest zmniejszenie narażenia ludzi na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach charakteryzujących się znacznym przekroczeniem dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń za pomocą opracowanych programów ochrony powietrza, a także przez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PN 2,5 oraz PM 10 oraz emisji CO2.

Inwestycje energoooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Nowym programem wdrożonym w życie końcem III – początkiem IV kwartału 2014 r. ma być program priorytetowy „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”. Celem programu jest ograniczenie zużycia energii. Problem ten ma być zrealizowany poprzez przeprowadzenie inwestycji w zakresie efektywności energetycznej oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych oraz średnich przedsiębiorstw. Efektem działania programu ma być zmniejszenie emisji CO2.


Fundusze Norweskie

W ramach Funduszu Norweskiego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego realizowany jest program PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Operatorem programu jest Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celami projektu są przede wszystkim redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza, a także zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

BOCIAN

Kolejnym programem ogłoszonym przez NFOŚiGW jest program pn.: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN – wzrost udziału rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, a co za tym idzie ograniczenie (lub uniknięcie) emisji CO2