tel./fax +48 32 271 47 92

Poradnik PROSUMENTA

Zakres kosztów kwalifikowanych w programie PROSUMENT

Zakres kosztów kwalifikowanych w ramach programu PROSUMENT jest stosunkowo szeroki. Obejmuje on bowiem zarówno koszty związne z zakupem kompletnej instalacji OZE, jej montażem i uruchomieniem umożliającym współpracę z instalacjami odbiorczymi w budynku, jak również koszty wszelkiego rodzaju materiałów i robót związane z przyłączeniem tej instalacji do sieci energetycznej. Dofinansowanie PROSUMENTA pozwala również na zakup licznników energii elektrycznej, a także pokrywa koszty związane z wykonaniem projektów technicznych oraz opracowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania wszelkiego rodzaju pozwoleń administracyjnych, jeśli oczywiście takie będą wymagane.

Wysokość kosztów kwalifikowanych w programie PROSUMENT

W ramach programu PROSUMENT maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla budynku zależny jest od beneficjenta oraz od liczby źródeł energii odnawialnej. W przypadku osób fizycznych koszt kwalifikowany dla jednego źródła OZE wynosi 100 tys. PLN, dla kilku źródeł 150 tys. PLN. Z kolei spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe na jedno źródło OZE mogą uzyskać maksymalnie 300 tys. PLN, na kilka natomiast 450 tys. PLN. Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla instalacji OZE zależny jest od jej rodzaju.

Instalacje fotowoltaiczne

Dla instalacji fotowoltaicznych o mocy poniżej 10 kWp koszt kwalifikowany wynosi 8000 zł/kWp, natomiast dla instalacji PV o mocy 10-40 kWp - 6000 zł/kWp. Jeśli w projekcie instalacji uwzględniony jest montaż elementów magazynujących energię elektryczną (akumulatorów), to koszt kwalifikowany powiększony zostanie o 5000 zł/kWh zmagazynowanej energii elektrycznej, w zależności od pojemności akumulatora.

Elektrownie wiatrowe

W przypadku elektrowni wiatrowych koszt kwalifikowany to równowartość 11000 zł/kW dla elektrowni o mocy mniejszej niż 10 kW oraz 6500 zł/kW dla elektrowni o mocy z zakresu 10-40 kW. W tym przypadku, podobnie jak przy instalacjach fotowoltaicznych, zastosowanie akumulatorów zwiększa jednostkowy koszt kwalifikowany o 5000 zł/kWh zmagazynowanej energii elektrycznej.

Kolektory słoneczne

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na kolektory słoneczne wynosi 3500 zł/kW, przy czym moc tych instalacji określona została zgodnie z polską normą PN-EN12975-1 lub równoważną, przy założeniu, że różnica temperatur (Tm-Ta) wynosi 50 K, a natężenie promieniowania słonecznego (G) równe jest 1000 W/m2.

Pompy ciepła

Wysokość jednostkowego kosztu kwalifikowanego w tym przypadku zależna jest od typu pomy ciepła i zakresu jej pracy. Dla pompy ciepła typu powietrze/woda na potrzeby c.o. i c.u.w. wynosi on 3000 zł/kW, natomiast dla tego samego typu pompy wyłącznie na potrzeby c.w.u.:
  • 5000 zł/kW dla pompy z zasobnikiem c.w.u. o pojemności czynnej 150-250 litrów,
  • 8000 zł/kW dla pompy z zasobnikiem c.w.u. o pojemności czynnej powyżej 250 litrów.
Dla pozostałych typów pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.u.w. maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany wynosi 5500 zł/kW.

Kto i gdzie składa wnioski o dofinansowanie?

Bez względu na to, kto przyjmuje wnioski o dofinansowanie, beneficjentami programu PROSUMENT w każdym przypadku są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Docelowo wnioski przyjmowane będą albo przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej albo przez banki, które wyłonione zostaną do 5 lutego 2015 roku. Wszyscy beneficjnci programu PROSUMENT bezpośrednio będą jednak mogli składać wnioski tylko do banków, ponieważ wnioski przyjmowane przez NFOŚiGW mogą być składane przez beneficjentów PROSUMENTA wyłącznie pośrednio poprzez JST, bądź WFOŚiGW, które z NFOŚiGW podpisały umowy.
« 1 2 3