tel./fax +48 32 271 47 92

Poradnik PROSUMENTA

Umowa o współpracy między NFOŚiGW a BOŚ S.A. w zakresie programu PROSUMENT

Jak wynika z informacji uzyskanych w Banku Ochrony Środowiska, do podpisania umowy w zakresie współpracy między NFOŚiGW a BOŚ S.A. w ramach programu PROSUMENT dojdzie najdalej na przełomie lutego i marca, natomiast przyjmowanie wniosków od osób fizycznych o udzielenie dotacji wraz z kredytem na instalacje OZE BOŚ S.A. rozpocznie na przełomie marca i kwietnia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne będą na bieżąco na naszej stronie w dziale PORADNIK PROSUMENTA.

PROSUMENT - 30 stycznia 2015 r. zakończył się nabór wniosków dla banków

Dnia 30 stycznia 2015 roku zakończył się nabór wniosków dla banków chcących podjąć współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu PROSUMENT. Dnia 5 lutego br. na stronie NFOŚiGW ukazała się informacja, że wnioski o zawarcie umowy z NFOŚiGW o udostępnienie środków na udzielanie dotacji wraz z kredytem w roku 2015 złożył jedynie Bank Ochrony Środkowiska S.A. Z informacji przedstawionej na stronie NFOŚiGW wynika jednocześnie, że BOŚ S.A. wykazał, iż dysponuje swoimi oddziałami w każdym województwie.
Jak wynika z informacji uzyskanych w Banku Ochrony Środowiska, do podpisania umowy o współpracy między NFOŚiGW a BOŚ S.A. w zakresie programu PROSUMENT dojdzie najdalej na przełomie lutego i marca, natomiast wnioski od osób fizycznych o udzielenie dotacji wraz z kredytem na instalacje OZE BOŚ rozpocznie na przełomie marca i kwietnia. 

Procedura wyboru banków przez NFOŚiGW w zakresie współpracy w ramach programu PROSUMENT

Banki zainteresowane współpracą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu PROSUMENT mogą składać wnioski w terminie od 16 do 30 stycznia 2015 r, przy czym możliwe jest w tym zakresie składanie wniosków również przez grupy banków, tj. konsorcja lub zrzeszenia. 

W sytuacji, gdy suma wnioskowanych kwot przekroczy wysokość środków przeznaczonych na nabór, w kwestii pierwszeństwa w przyznawaniu środków decydująca będzie kolejność złożenia kompletnego wniosku, ocenionego pozytywnie. Jeśli natomiast wnioskowana kwota środków ostatniego zakwalifikowanego wniosku przekroczy pozostałą kwotę środków przeznaczoną na nabór, to w takiej sytuacji z bankiem, który złożył wniosek, może zostać zawarta umowa o udostępnienie środków w tej pozostałej kwocie. Jednak gdy bank odmówi zawarcia umowy na powyższych warunkach, umowa może zostać zawarta z następnym w kolejności bankiem.

Warunkiem koniecznym jest wykorzystanie przyznanych środków na udzielenie kredytów wraz z dotacja w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy o udostępnienie środków, przy czym dla roku 2015 nie później niż do 31 grudnia. Niewykorzystana kwota pozostawiona będzie do dyspozycji NFOŚiGW w celu dalszego jej rozdysponowania. Jeśli środki przeznaczone na nabór nie zostaną rozdysponowane, NFOŚiGW ma prawo powtarzać procedurę naboru aż do całkowitego wyczerpania tych środków bądź też, na wniosek banku, z którym ma zawartą umowę, zwiększyć kwotę środków przeznaczonych na kredyty wraz z dotacją, bez ogłaszania dodatkowego naboru wniosków. Należy jednak zaznaczyć, iż nieodzownym warunkiem zwiększenia kwoty tych środków jest wykorzystanie przez bank co najmniej 80% kwoty środków przyznanych dotychczas.

Umowy o udostępnienie środków w ramach programu PROSUMENT zawierane będą jedynie z bankami, które spełnią odpowiednie kryteria, określone jednoznacznie w programie.

Kryteria oceny wniosków składanych przez banki do NFOŚiGW

Wnioski składane przez banki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu PROSUMENT rozpatrywane będą w oparciu o następujące kryteria oceny:
   
 1. Wniosek musi zostać złożony przez bank lub grupę banków w terminie od 16 do 30 stycznia 2015 r.
 2. Wymagane jest, aby wniosek został złożony na obowiązującym formularzu oraz w odpowiedniej wymaganej formie.
 3. Wszystkie pola formularza muszą zostać wypełnione, a sam wniosek musi być kompletny i prawidłowo podpisany.
 4. Warunkiem koniecznym jest, aby bank lub grupa banków składająca wniosek do NFOŚiGW dysponowała swoimi oddziałami w każdym województwie tak, aby możliwe było przyjmowanie i obsługa wniosków od beneficjentów.
 5. Wymagane jest także, aby w roku, w którym bank lub grupa banków złożyła wniosek oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed jego złożeniem NFOŚiGW nie wypowiedział danemu bankowi lub grupie banków umowy z przyczyn leżących po stronie tego banku (grupy banków).
 6. Bank (grupa banków) składający wniosek musi wywiązywać się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, a także podmiotów.
 7. Bank (grupa banków) składający wniosek musi wywiązywać się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW.
 8. Cel i rodzaj przedsięwzięć podejmowanych przez dany bank (grupę banków) musi być zgodny z programem priorytetowym.
 9. Forma, intensywność i warunki wnioskowanego dofinansowania muszą być zgodne z zasadami udzielania dofinansowania, zawartymi w programie priorytetowym.
 10. Bank (grupa banków) zobowiązany jest do deklaracji, iż podczas wyboru przedsięwzięć do dofinansowania uwzględni warunki określone w programie priorytetowym. Zapewni przy tym w szczególności, iż:
 • uwzględnione zostaną maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane dla instalacji OZE,
 • realizacja przedsięwzięcia nie będzie zakończona przed dniem złożenia wniosku,
 • okres realizacji przedsięwzięcia oraz wypłaty dofinansowania będą zgodne z programem priorytetowym.

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o OZE

Dnia 16 stycznia 2015 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o OZE, wprowadzającą zasady wspierania energii otrzymywanej z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii. Pierwsze przepisy mają obowiązywać już w kwietniu tego roku. Udało się również przeforsować bardzo istotną dla "Prosumentów" poprawkę, która zapewni stawki gwarantowane dla instalacji do 3 kWp w wysokości 75 groszy, dla instalacji pomiędzy 3 kWp do 10 kWp obowiązująca stawka ma wynosić 65 groszy za kWh. Stawki gwarantowane dla "Prosumentów" mają obowiązywać przez 15 lat od daty oddania instalacji do użytkowania.

Podsumowanie szkoleń z zakresu fotowoltaiki - EKOLHOUSE 2014

Mamy przyjemność zakomunikować, że wraz z dniem 10 stycznia 2015 roku zakończyliśmy całoroczny cykl szkoleń z zakresu fotowoltaiki.

Tym samym pragniemy bardzo serdecznie podziekować wszystkim 217 uczestnikom, którzy w 2014 roku zainteresowali się naszymi szkoleniami biorąc w nich czynny udział.

Tak liczna grupa słuchaczy jest dowodem na to, że skutecznie "zarażamy fotowoltaiką" naszych uczestników, a zarazem potencjalnych przyszłych partnerów biznesowych oraz inwestorów.

Jednocześnie, korzystając z okazji, chcemy bardzo serdecznie życzyć wszystkim wielu słonecznych dni oraz sukcesów w rozpoczetym Nowym Roku 2015. Zapraszamy również wszystkich chętnych do udziału w kolejnych szkoleniach z zakresu fotowoltaiki, które ruszają już w styczniu w 2015 w Płocku, Chorzowie oraz w Zabrzu.

Instalacja hybrydowa EKOLHOUSE wyróżniona jako EKOINSTALACJA 2014 w konkursie WFOŚiGW

Szanowni Państwo z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o naszym kolejnym sukcesie. Tym razem otrzymaliśmy wyróżnienie przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po rozstrzygnięciu konkursu pt."Ekoinstalaja 2014". Zadaniem uczestników było stworzenie szeroko pojętych modeli instalacji środowiskowych. Prezes Ekolenergia Sp. z o.o. mgr inż. Paweł Górnoik odebrał w konkursie wyróżnienie za projekt, wykonanej przez Ekolenergia Sp. z o.o. funkcjonującej instalacji szkoleniowej EKOLHOUSE opartej na inowacyjnym rozwiązaniu jakim są hybrydowe instalacje PV łączące ze sobą zarówno cechy instalacji "on grid" jak i "off grid".

PROSUMENT - 16 stycznia 2015 r. rusza nabór wniosków dla banków

Dnia 16 stycznia 2015 roku rusza długo oczekiwany nabór wniosków dla banków chcących podjąć współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu PROSUMENT. Nabór zakończy się dnia 30 stycznia 2015 roku. Lista banków wyłonionych przez NFOŚiGW ogłoszona zostanie na stronie NFOŚiGW po zakończeniu naboru wniosków w lutym 2015 roku.

Założenia ogólne programu PROSUMENT

Część 2 programu PROSUMENT ruszyła pod tytułem "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii" i stanowi linię dofinansowania, która przeznaczona jest zarówno na zakup jak i na montaż mikroinstalacji OZE. PROSUMENT ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery właśnie poprzez zwiększenie liczby realnie działających instalacji odnawialnych źródeł energii. Z danych szacunkowych wynika, że dzięki programowi PROSUMENT produkcja energii ze źródeł odnawialnych zwiększy się w naszym kraju o ok. 470 000 MWh/rok, co pozwoli jednocześnie ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery o ok. 215 000 ton rocznie.

Budżet programu PROSUMENT

Budżet programu PROSUMENT przewidziany na lata 2014-2022 wynosi 800 mln PLN, z czego kwota 240 mln PLN przeznaczona zostanie na dotacje, pozostała część natomiast w wysokości 560 mln PLN na kredyty. Umowy na kredyty będzie można zawierać do końca roku 2020. Część pilotażowa PROSUMENTA, przewidziana na lata 2014-2015, pochłonie budżet w wysokości łącznie 300 mln PLN, która to kwota rozdysponowana zostanie w równej wysokości po 100 mln PLN pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, banki oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.